Algemene voorwarden

Algemene voorwarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. KlantIedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek indient bij Super Repair of overgaat tot het sluiten van een overeenkomst.
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: Super Repair geregistreerde KvK-nummer: 76544303 gevestigd op Grote Houtstraat 135, 2011 SK, Haarlem, hierna te noemen “Super Repair of Reparateur”
10. Reparateur: Super Repair geregistreerde KvK-nummer: 76544303 gevestigd op Grote Houtstraat 135, 2011 SK, Haarlem.
11. Toestel: iPhone, iPad, MacBook, danwel een ander elektronisch apparaat.
12. Voorwaarden: 
De algemene voorwaarden van Super Repair.
13. Prijzen: 
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij partijen anders overeengekomen of anders wordt vermeld.
14. Overeenkomst: Schriftelijke of mondelinge verbintenis tussen Super Repair en Klant voor een levering, reparatie of opdracht. Met verbintenis wordt bedoeld een overeenkomst die tot stand is gekomen door een aanbod en aanvaarding.
15. Schriftelijk: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld
16. Opdracht: Alle verzoeken, telefonisch, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en schriftelijk aanvaard door Super Repair .
17. Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten, hoesje, screen protector, simkaart en ander toebehoren aan toestel

18. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
19. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1. Identiteit van Super Repair

Naam ondernemer: Super Repair
Handelend onder de naam/namen: Super Repair , superrepair.nl
Vestigingsadres: Grote Houtstraat 135, 2011 SK, Haarlem.
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur
E-mailadres: info@superrepair.nl
Telefoonnummer: 023 207 2079
KvK-nummer: 76544303
Btw-nummer: NL003100948b90

2. Toepasselijkheid


1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, reparaties, opdrachten en geleverde diensten en / of producten tussen Super Repair en Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
3 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Super Repair zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zo veel mogelijk de strekking van de nietige/ vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4 Alle offertes zijn vrijblijvend, mits uitdrukkelijk anders vermeld, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5 Overeenkomsten, schriftelijke afspraken en orderbevestigingen zijn voor Super Repair bindend, mits – middels daartoe bevoegde Klant – schriftelijk en / of mondeling bevestigd.
6 Druk- en schrijffouten in de offerte zijn niet bindend.
7 Super Repair is op geen enkele wijze verbonden met Apple Computer ©Inc.
8 Super Repair is een onafhankelijk bedrijf en geen Apple Authorized Service Provider.

3. Transport via post


1 Super Repair verzorgt in geen geval het transport van producten.
2 Klant kan Super Repair de opdracht geven het transport op naam en risico van de Klant te regelen via vervoerder PostNL. Super Repair is in geen geval verantwoordelijk voor (transport)schade en diefstal, toegebracht via de PostNL vervoerders.
3 Producten worden beschermd en veilig verpakt gelabeld te zijn voor het vervoer.
4 Indien Klant kiest voor transport via PostNL, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met Super Repair . Super Repair geeft PostNL de opdracht om het transport voor risico van de Klant te verzorgen.
5 De kosten voor verzending komen voor rekening van de Klant. Hierbij wordt uitgegaan van de door PostNL gehanteerde prijzen.

4. Levering


1 Bij een overeengekomen levertijd tussen Super Repair en Klant – schriftelijk en / of mondeling- betreft dit geen fatale termijn, mits uitzonderlijk anders tussen partijen overeengekomen.
2 Indien niet tijdig wordt geleverd, dient Klant eerst nakoming te vorderen bij Super Repair om vervolgens bij verzuim in gebreke te stellen.
3 Levering geschiedt op de wijze zoals door Super Repair schriftelijk aangegeven.
4 Onderdelen moeten op het moment van orderbevestiging worden ingeleverd bij Super Repair . Defecte onderdelen worden altijd eigendom van Super Repair .Indien de Klant na ondertekening van de orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te laten uitvoeren, behoudt Super Repair het betreffende onderdeel zonder restitutie rechten van Klant.

5. Onderzoek en reparaties


1 Het aanmelden van reparaties kan via de daarvoor bestemde website van SuperRepair .nl plaatsvinden.
2 Indien Klant gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Super Repair het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
3 Indien de Klant tijdens het aanmelden van reparatie niet duidelijk heeft aangegeven wat de klacht is dan worden door Super Repair de geconstateerde gebreken hersteld.
4 Pas nadat de Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Super Repair overgaan tot reparatie.
5 Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Super Repair gerechtigd het product aan Klant te retourneren.
6 Het niet binnen 30 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Super Repair worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. Super Repair behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten/retourkosten.
7 Als door Super Repair wordt geconstateerd dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Super Repair gerechtigd het product tegen onderzoekskosten/retourkosten aan Klant te retourneren.

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

6. Inschakeling derden

1 Als dit nodig acht Super Repair mag bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
2 Super Repair heeft steeds het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant teneinde beroep te doen op de wettelijke garantie indien nodig.

7. Kwaliteit


1 Er wordt bij reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen of – wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is- ruilonderdelen.
2 Na reparatie zal Klant een schriftelijke, gespecificeerde reparatie factuur ontvangen van Super Repair, met een korte omschrijving van de door Super Repair verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.
3 Indien het apparaat door de fabrikant als waterdicht is bestempeld dan is waterdichtheid na reparatie niet meer gegarandeerd.

8. Eigendomsvoorbehoud


1 Producten blijven na aflevering aan Klant of het aan de door de Klant opgegeven adres het eigendom van Super Repair totdat Klant het volledige daarvoor verschuldigde bedrag heeft betaald.
2 In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van Klant of overlijden wanneer Klant een natuurlijke persoon is, is Super Repair gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
3 Bij gebruik van leen-toestel is Klant zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze producten, tegen risico’s van eventuele schade aangebracht door Klant, zoals onder andere brand, diefstal, beschadiging en / of transportschade.
4 Leen-toestel zijn onvervreemdbaar eigendom van Super Repair en kan te allen tijde worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden, onafhankelijk van de overeengekomen leen periode.

9. Betaling


1 Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van op- of aflevering.
2 Betaling kan geschieden door middel van de volgende wijzen:
– Per iDeal: bij ontvangst van het product zonder extra kosten;
– Per Pin: direct bij aflevering zonder extra kosten;
– Per overboeking: na aanschaf of reparatie van het product door middel van een factuur zonder extra kosten.
– Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen door regelmatig terugkerende Klanten kan een verzoek tot betaling op factuur worden aangevraagd. Bij deze betalingswijze dient het factuurbedrag binnen dertig dagen na factuurdatum op bankrekening van Super Repair bijgeschreven te zijn.
3 Alle offertes, overeenkomsten, leveringen, reparaties en opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering wordt gedaan op basis van nacalculatie.
4 Facturering van honorarium en producten wordt gedaan op basis van bestede arbeidsuren en / of vervanging van onderdelen.
5 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de eerste herinnering na 30 dagen verstuurd. De betalingstermijn is dan zeven dagen en de klant is dan wettelijke sommatiekosten verschuldigd.
6 Indien betaling uitblijft na de eerste herinnering wordt de tweede herinnering na in totaal 36 dagen verstuurd. De betalingstermijn is dan zeven dagen en de klant dan is wettelijke sommatiekosten verschuldigd.
7 Indien betaling uitblijft na de tweede herinnering wordt na in totaal 44 dagen een ingebrekestelling verstuurd waarin een redelijke termijn van twee weken wordt geboden om te betalen.
8 Indien nodig wordt na in totaal 47 dagen bij uitblijven van betaling overgegaan tot incassoprocedure waarbij alle incassokosten en wettelijke rente voor rekening van de Klant komen
9 Bij bedragen hoger dan EUR 500, – kan door Super Repair om een aanbetaling of vooruitbetaling worden gevraagd. Pas na betaling van de aan- of vooruitbetaling zal Super Repair de opdracht aanvaarden en overgaan tot reparatie.

10. Garantie

1 Super Repair geeft na het voltooien van de reparatie standaard 6 manden garantie op de reparatie en de vervangen onderdelen, mits anders schriftelijk overeengekomen met Klant. De garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van product aan Klant. Op schoonmaak, onderhoudsbeurten en reparaties verricht aan producten met bliksem- water of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
2 De standaard garantie geldt niet voor reparaties waarbij geen handelingen, aanpassingen of wijzigingen aan de hardware (fysieke onderdelen) zijn verricht. Software reparaties zijn te allen tijde op eigen risico van de Klant en verdere problemen kunnen niet verweten worden aan de handelingen van de gebruiker.
3 Bij reparaties wordt geen garantie verleend indien de klant weigert een toegangscode te verlenen. Bij het ontbreken van een toegangscode is Super Repair namelijk niet in staat een volledige test te doen van het toestel.
4 Wanneer het frame van een iPhone of iPad dusdanig krom is dat de reparatie hierdoor belemmerd wordt, vervalt de garantie op het LCD paneel indien deze vervangen is. Dit wordt voordat de reparatie wordt uitgevoerd besproken met de klant.
5 Op apparaten die behandeld zijn tegen vochtschade zit geen garantie op de vervangen onderdelen die tijdens de behandeling zijn geplaatst. De vochtschade behandeling zelf biedt geen garantie op een werkend toestel. Overige onderdelen zijn uitgesloten van enige vorm van garantie.
6 Indien een iPad of iPhone binnen de garantie termijn voorzien wordt van een nieuw LCD paneel, geldt er alleen een garantie voor dit nieuwe paneel. Deze garantie ziet niet op andere onderdelen.
7 Geen klachten zijn mogelijk over kleurverschillen van diverse iPhone/iPad panelen. Super Repair kan niet garanderen dat er geen kleurverschillen zullen zijn, een kleurverschil kan altijd optreden gezien er meerdere leveranciers zijn voor deze panelen.
8 Indien het product door apple wordt gerepareerd geldt de Apple Part garantie dat drie maanden bedraagt. Deze garantie wordt door Apple gegeven. Deze termijn gaat in als het product gereed is gemeld aan Klant.
9 Indien door Super Repair gerepareerde producten worden aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling of apparatuur, danwel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten dan vervalt de garantie.
10 Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Ook geeft Super Repair geen enkele vorm van garantie op het correct functioneren van software.
11 Klant is verantwoordelijk voor reserve kopieën van mediagegevens, contactgegevens en andere gegevens voordat het product aan Super Repair ter reparatie of  onderzoek wordt aangeboden. De kopieën worden alleen door Super Repair gemaakt als de Klant daar uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt en indien dit mogelijk is. Super Repair is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.
12 De door Super Repair verrichte onderzoeken en analyses zijn momentopnames en geven geen garantie voor een later tijdstip.

11. Herroepingsrecht

1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Super Repair mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Super Repair mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3 Verlengde bedenktijd voor producten, die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
– Indien Super Repair de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
– Indien Super Repair de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Super Repair hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Super Repair
8 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Super Repair Dit hoeft niet als Super Repair heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
9 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Super Repair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Super Repair niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Super Repair aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
12 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
13 Als Super Repair de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
14 Super Repair vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het retourneren van het product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Super Repair aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
15 Super Repair gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
16 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Super Repair de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

1 Super Repair kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Super Repair dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
2 Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Super Repair geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
3 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, door Super Repair worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, af te nemen;
4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
5 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
6 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

13. Klachtenregeling

1 klachten op geleverde diensten, reparaties en / of producten dienen binnen acht (8) dagen na overdracht van het product(en) schriftelijk aan Super Repair bekend worden gemaakt waarin de aard en grond der klachten is opgenomen.
2 Klachten over facturen dienen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen wordt Klant geacht de geleverde/ gerepareerde/ verrichte werkzaamheden/ factuur te hebben goedgekeurd en worden klachten door Super Repair niet in behandeling genomen.
4 Indien klachten door Super Repair gegrond worden verklaard, is Super Repair gehouden ondeugdelijke producten te vervangen, zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op schadevergoeding. Dit behoudens er sprake is van opzet, nalatigheid of schuld aan de zijde van Super Repair.
5 Als u het niet eens bent met een incasso van uw rekening, kunt u per e-mail contact opnemen via info@superrepair.nl. Klant ontvangt dan binnen één (3) werkdag een inhoudelijke reactie, schriftelijk per e-mail. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, zal het geïncasseerde bedrag onmiddellijk terug geboekt worden op de rekening waarvan het bedrag is geïncasseerd.

14. Aansprakelijkheid

1 Super Repair is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Super Repair . Super Repair is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de Klant tenzij anders is overeengekomen. Super Repair is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
2 De maximale aansprakelijkheid van Super Repair is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €400, -. Super Repair is gerechtigd de Klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.
3 Onzichtbare schade, zoals waterschade, die boven komt bij reparatie kan Super Repair niet voor aansprakelijk worden gesteld en ook niet voor de bijkomende kosten.
4 Super Repair is niet aansprakelijk voor de schade indien de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van overmacht.

15. Toepasselijk recht

1 Op alle door Super Repair gesloten overeenkomsten, schriftelijke afspraken, verrichte reparaties en / of opdrachten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 De overeenkomsten, schriftelijke afspraken worden geacht in Nederland te zijn gesloten en verricht.

Voor eventuele toelichting en/of vragen kunt u altijd contact opnemen met ons, per email via info@superrepair.nl of telefonisch via +31 23 207 2079 234. Deze algemene voorwaarden zijn tevens terug te lezen op onze website: www.superrepair.nl