Privacy policy

Privacy policy

Super Repair acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en

beveiligd. Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels (The General Data Protection Regulation). Bij onze verwerking houden wij ons

aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • expliciet toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Super Repair, gevestigd aan Grote Houtstraat 135, 2011SK, Haarlem, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.superrepair.nl

Grote Houtstraat 135, 2011 SK, Haarlem, Nederland

info@superrepair.nl

Tel: 023 207 2079

KVK: 76544303

A.A. Kabakibji is de Functionaris Gegevensbescherming van Super Repair. Hij is te bereiken via info@superrepair.nl

Toestemmingsverzoek en presentatie privacyreglement

Bij het gebruik van de website van Super Repair wordt deze privacyverklaring onder de aandacht van iedere gebruiker gebracht en gevraagd hiermee in te

stemmen. Daarnaast wordt aangegeven dat verder gebruik van de website betekent dat je akkoord gaat met het gebruik van cookies en deze privacyverklaring.

Super Repair. verzoekt gebruikers dit privacyreglement eerst volledig te lezen alvorens deze website te gebruiken en indien zij niet akkoord gaan met dit

privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Super Repair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

-Gegevens van uw smartphone, tablet, smartwatch, laptop of computer, zoals het
typenummer, IMEI nummer, serienummer, toegangscode en pincode

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superrepair.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Super Repair verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Super Repair analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw

voorkeuren.

– Super Repair volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Super Repair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Super Repair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (Super Repair)

tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Super Repair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij maken namelijk

doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen

overeenkomst met je tot stand komt.

Super Repair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Super Repair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, een

bepaalde dienst te kunnen verlenen of wanneer de wet dat vereist.